CK ANCORA - FOTO A VIDEO SOUTĚŽ

Přehled pravidel soutěže<span style='color:#00a050'></span> Přehled pravidel soutěže

Foto a video soutěž CK ANCORA - Dovolená 2013Foto a video soutěž CK ANCORA - Dovolená 2013

1. ANCORA - cestovní kancelář s.r.o. se sídlem Fialova 3, Šumperk 787 01, IČ: 26866641 (dále jen pořadatel), pořádá v období od 23. 9. 2013 do 30. 11. 2013 Foto a video soutěž CK ANCORA Dovolená 2013 (dále jen soutěž).


2. Soutěžním snímkem (dále jen snímek) se může stát jakákoliv fotografie nebo videonahrávka soutěžícího, kterou pořídil na své dovolené a zaslal ji do soutěže s uvedením roku, státu a místa pořízení snímku během termínu konání soutěže. Z obsahu snímku musí být zřejmé, že se jedná o snímek z dovolené.


3. Soutěžícím (dále jen soutěžící) se může stát každá fyzická osoba starší 15 let (rozhodující je věk soutěžícího v době zaslání soutěžního snímku) s trvalým pobytem na území České republiky, která snímek pořídila, má k ní autorská práva a dále splní následující podmínky účasti v soutěži:
- je zaregistrován nebo se zaregistruje na stránce http://soutez.ck-ancora.cz
- pošle alespoň jeden soutěžní snímek a uvede rok, stát a místo pořízení snímku.


4. Počet snímků nahraných jedním soutěžícím je omezen na 3 snímky. Každý snímek může být do soutěže zaslán pouze jednou a soutěžící může vyhrát pouze jedním snímkem. Soutěž má pouze jedno soutěžní kolo.


5. Požadavky nezbytné pro zařazení soutěžního snímku do soutěže
Fotografie musí být soutěžícím zasílány ve formátu JPG nebo TIF a maximálně do velikosti 3 MB. Videa musí být zasílány ve formátu MP4, AVI nebo MOV a maximálně do velikosti 24 MB. Snímky nesmí být montáží, koláží ani nesmí být jinak elektronicky měněny. Snímky po nahrání soutěžícím do soutěže podléhají schválení pořadatele a budou jím uveřejněny v galerii soutěže nejdéle do 2 pracovních dní ode dne, kdy je pořadatel obdržel. Datum uzávěrky pro příjem soutěžních snímků do soutěže je 30. 11. 2013. Snímky nahrané po tomto datu uzávěrky již nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel může ze soutěže vyřadit snímky:
I. které svým obsahem nesplňují podmínku snímku s tématem dovolená,
II. které jsou v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy nebo těmito pravidly soutěže,
III. jejichž zveřejnění by mohlo poškodit pořadatele či jeho obchodní partnery,
IV. u nichž byl zjištěn podvod při hlasování nebo takové, u kterých nejsou řádně vypořádána autorská práva třetích osob,
V. u kterých jejich špatná kvalita neumožní reprodukci,
VI. u kterých není uveden rok, stát a místo pořízení.


6. Určení výherců
Vítězí snímek s nejvyšším množstvím přidělených hlasů. Přidělit hlas může kdokoliv, kdo na stránkách http://soutez.ck-ancora.cz/hlasovani klikne u snímku na tlačítko poslat hlas. Hlas lze určitému snímku přidělit pouze jedenkrát v určitém časovém rozpětí. Hlasuje se na web stránce http://soutez.ck-ancora.cz/hlasovani. Budou oceněny první 3 snímky (dle počtu přidělených hlasů). Snímek, který se umístí na prvním místě v absolutním počtu hlasů, vyhrává hlavní výhru. Snímek s dodatečně vloženým objektem (montáží) nelze ocenit žádnou cenou. V případě shodného počtu hlasů u soutěžních snímků rozhodne o pořadí den a čas odeslání snímku do soutěžní galerie, přičemž lepší umístění má ten snímek, který byl odeslán dříve.


7. Výhry pro soutěžící
První tři soutěžící, jejichž snímky získaly největší počet přidělených hlasů, obdrží výhru:
1. místo - finanční odměna ve výši Kč 5000,-
2. místo - finanční odměna ve výši Kč 3000,-
3. místo - finanční odměna ve výši Kč 1000,-


8. Vyhlášení vítězů
Vyhlášení vítězných snímků a zveřejnění výherců proběhne nejdéle do 1 pracovního týdne od ukončení soutěže. Výherci budou zároveň o výhře informováni e-mailem na e-mailové adrese, kterou poskytli pořadateli. Výherci si mohou výhry buď vyzvednout v sídle společnosti pořadatele nebo mohou na telefonní lince společnosti 583 550 370 požádat o tuto výhru. Výhry, o které se výherci nepřihlásí nejpozději do 30. prosince 2013, propadají.


9. Prohlášení soutěžících
Zasláním snímku do soutěže současně poskytuje účastník soutěže pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a místa bydliště v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele po dobu 1 roku od skončení soutěže. Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj jasný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti ANCORA - cestovní kancelář s.r.o., se sídlem Fialova 3, Šumperk 787 01, IČ: 26866641, pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání souhlasu pořadateli soutěže společnosti ANCORA - cestovní kancelář s.r.o., se sídlem Fialova 3, Šumperk 787 01, IČ: 26866641, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Pořadatel shromažďuje osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s ostatními právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat, že má právo na opravu údajů a jejich likvidaci. Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřují souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazují se je dodržovat. Zasláním snímku do soutěže soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaného snímku, případně že má všechna práva snímek užít a použitím snímku CK ANCORA nebudou poškozena práva třetích osob. Soutěžící účastí v soutěži uzavírá s pořadatelem licenční smlouvu v souladu s autorským zákonem a poskytuje pořadateli jako nabyvateli nevýhradní oprávnění snímky zaslané do soutěže užít ke všem způsobům užití podle § 12 autorského zákona (dále jen licence). Licence se poskytuje bezúplatně. Licence se poskytuje jako neomezená, a to jak územně, časově, tak i množstevně. Nabyvatel je oprávněn licenci nevyužít. Tato licence nabývá platnosti a účinnosti dnem obdržení snímku pořadatelem do soutěže.


10. Závěrečná ustanovení
Z marketingové soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci ANCORA - cestovní kancelář s.r.o., se sídlem Fialova 3, Šumperk 787 01, IČ: 26866641, všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké (§ 116 občanského zákoníku). V případě, že se některá z těchto osob zúčastní soutěže, bude vyloučena. Výhra v soutěži nebude předána ani v případě, kdy pořadatel zjistí porušení pravidel soutěže soutěžícím.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 23. 9. 2013.

V Šumperku 20. 9. 2013

Cestujte s námiCestujte s námi

CK ANCORA

CK ANCORA